Prezes Zarządu

Brygida Kotyniewicz

Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciel, doradca zawodowy. Ukończony kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie w oświacie”. Ukończone studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe” na Uniwersytecie Śląskim w Chorzowie.
Kilkuletnie doświadczenie kierownicze najpierw jako dyrektor prywatnej szkoły dla dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju, następnie jako kierownik Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Bielsku-Białej, ostatnio jako współtwórca i kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej i w Kętach. Od 2006 roku zaangażowana w działania Polskiego Związku Głuchych. Od 2006 roku związana również z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej, następnie z Fundacją Teatru Grodzkiego. Autorka i koordynatorka projektów z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu (finansowanych z Fundacji PZU i PFRON) oraz edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, oraz osób opuszczających pieczę zastępczą. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, młodzieżą, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jako doradca zawodowy i kierownik CIS. W latach 2013 – 2018 doradca zawodowy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielsku-Białej, członek Rady Programowej ZAZ i WTZ. Znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Doświadczenie w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób długotrwale bezrobotnych, chorujących psychicznie, uzależnionych, osób z niepełnosprawnościami. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z zatrudnieniem socjalnym i funkcjonowaniem podmiotów zatrudnienia socjalnego.
Prywatnie biegam, jeżdżę na nartach, na rowerze, czytam książki, interesuję się psychologią.