Zajęcia psychologiczne

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE – w ramach zajęć psychologicznych prowadzimy diagnozę, terapię psychologiczną oraz zajęcia ogólnorozwojowe.

Diagnoza psychologiczna – obejmuje ocenę rozwoju dziecka z uwzględnieniem:

  • rozwoju fizycznego (motoryki dużej i małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej),
  • rozwoju poznawczego,
  • rozwoju emocjonalnego i zachowania,
  • rozwoju komunikacji,
  • rozwoju społecznego.

Ocena rozwoju dziecka dokonywana jest na podstawie standardowych narzędzi diagnostycznych (testy psychologiczne i skale rozwojowe), zadań diagnostycznych oraz obserwacji dziecka w trakcie zabawy swobodnej.

Terapia psychologiczna – prowadzona jest dla dzieci z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.

Zajęcia ogólnorozwojowe – zajęcia ogólnorozwojowe poprzedzone są diagnozą psychologiczną w celu określenia mocnych i słabych stron funkcjonowania dziecka. W trakcie zajęć pomagamy dziecku w nabywaniu kompetencji w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych. Poprzez odpowiednio dobrane zabawy kształtowana jest motoryka mała, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja (werbalna i niewerbalna) oraz uspołecznienie. Dzięki pozytywnemu wzmacnianiu dziecko ma możliwość wytworzenia realistycznej samooceny oraz postawy otwartości i ciekawości wobec świata.