Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o. prowadzi dokumentacje medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych w niej zawartych. Dokumentację medyczną udostępnia się:
  • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
   • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
   • opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.
 2. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w Rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.
 3. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, maksymalna wysokość opłaty za:
  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

  przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie (aktualne stawki do wglądu w Rejestracji placówki).
  Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 4. Dokumentację medyczną można odebrać:
  • osobiście w Rejestracji placówki,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Następuje to tylko wtedy, gdy placówka jest w stanie potwierdzić tożsamość Wnioskodawcy. Dokumentacja przekazywana jest wówczas na wskazany adres e-mailowy, zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem. Hasło do pliku otrzymuje pacjent w osobnej wiadomości mailowej lub w formie wiadomości SMS na podany w dokumentacji medycznej numer telefonu,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Na życzenie pacjenta istniej możliwość wysyłki dokumentacji drogą tradycyjną. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym, priorytetowym. Pacjent zostaje poinformowany o wysokości kosztu przygotowania i przesłania przesyłki (według aktualnych stawek Poczty Polskiej), a następnie wnosi wskazaną opłatę przelewem na konto placówki. Po uiszczeniu płatności dokumentacja zostaje wysłana na wskazany we wniosku adres.
 5. Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji i na stronie placówki www.pzg.waw.pl
 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. Zgodność dokumentacji z oryginałem potwierdza Prezes Zarządu.

Druki do pobrania:

Aktualizacja 28.11.2023 r.