RODO

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym oraz prawem pacjenta do kontroli i weryfikacji swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przekazujemy poniżej informację na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych osobowych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie Centrum Medycznego Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o. w Warszawie.

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa (dalej Centrum).
 2. W Centrum powołany jest Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD);
  dane kontaktowe IOD:
  • e-mail: b.kotyniewicz@pzgwaw.home.pl
  • tel. kont.: 883 359 591
 3. Dane przetwarzane są w zbiorach danych medycznych Centrum (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w art. 5-11 RODO). Centrum utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zarówno systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna jak i papierowej dokumentacji medycznej. Dane są przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz wewnętrznymi uregulowaniami Centrum.
 4. Centrum zbiera i przetwarza dane w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom, zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu leczenia oraz w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (Dane medyczne).
 5. Dane medyczne mogą być udostępniane:
  • podwykonawcom Centrum w zakresie świadczenia usług medycznych i serwisowych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności RODO oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318)
 6. Zgodnie z art. 15 – 21 RODO każdemu pacjentowi przysługuje pełne prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, a są zawarte w zbiorach Centrum: w szczególności prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o przetwarzanych zbiorach, o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych.

Klauzula informacyjna – dla rozmówców w związku z rejestracją rozmów telefonicznych (171KB, PDF)