Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pzg.waw.pl

Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medycznego Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o. w Warszawie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-05-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wpisy w aktualnościach zawierają zdjęcia w formie plakatów, które nie posiadają dodatkowych opisów tekstowych.

Aktualności zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Brygida Kotyniewicz, b.kotyniewicz@pzg.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 883359593. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Medyczne PZG mieści się na czwartym piętrze budynku. Przed budynkiem znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Są one oddzielone od budynku głównego drogą wewnętrzną, po której poruszają się samochody osobowe, dostawcze, rowery i hulajnogi.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Wejście główne znajduje się od ul. Radzymińskiej. Po wejściu do budynku, przed wejściem do holu głównego znajduje się sześć stopni wyposażonych w podjazd głównie z przeznaczeniem dla wózków dziecięcych. Po obu stronach ścian są przymocowane poręcze. W holu głównym znajduje się winda. Od poziomu holu głównego brak progów i ograniczeń.

Pochylnia (podjazd) zaprojektowana dla wózków inwalidzkich z przeznaczeniem również dla osób z wózkami dziecięcymi znajduje się z tyłu budynku, wejście od podwórza. Drzwi od podwórza są pojedyncze o szerokości 100 cm. Na budynku nie znajdują się oznaczenia informujące o tym, które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem się.

Wewnątrz budynku znajduje się winda, wyposażona w komunikator głosowy i oznaczenia w języku Braille’a. Klatka schodowa wyposażona jest w standardową balustradę bez dodatkowych poręczy na ścianach.

Na korytarzu znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.

W sekretariacie medycznym dostępny jest tłumacz języka migowego online.